This website is best viewed in Internet Explorer 11, or the latest versions of Google Chrome, Firefox and Safari. Use of this website with older browsers may result in the inability to use the site or view the site correctly.

Important Notice

Please be informed that medical plans underwritten by Zurich Life Insurance Malaysia Berhad and Zurich Takaful Malaysia Berhad provide coverage for COVID-19 caused by SARS-CoV-2 (2019 novel coronavirus), subject to the terms and conditions specified in the respective plans. Zurich will waive the standard exclusion and continue to provide coverage, should the Ministry of Health classify the SARS-CoV-2 as among ‘communicable diseases requiring quarantine by law’. In the event you have / suspected to have contracted the SARS-CoV-2, please seek immediate medical attention. For enquiries, please email us at callcentre@zurich.com.my

Send An Enquiry
Locate A Zurich Branch


  • Protect the environment. Think before you print.

Personal Data Protection Notice

This page is last updated on 16 May 2019.

Zurich Malaysia is committed to ensuring that the safety and security of your personal data which are under our care are safe and secured. This notice will help you understand how we collect, handle, safeguard, retain and share your personal data. This notice will also provide information on how you could access your personal data and control our disclosure of such data. For the purpose of this notice, Zurich General Insurance Malaysia Berhad, Zurich General Takaful Malaysia Berhad, Zurich Life Insurance Malaysia Berhad, Zurich Takaful Malaysia Berhad and all other Zurich Insurance Group Subsidiaries operated in Malaysia, will also be referred to as "Zurich Malaysia"("us", "we", or "our"). Zurich Malaysia is part of the Zurich Insurance Group (“Zurich” or “Zurich Insurance Group”), a leading multi-line insurer that is headquartered in Zürich, Switzerland.


 • Bahasa Malaysia
 • English
 • Akses, Ubah dan Pilih Keluar

  Pelanggan Zurich Malaysia mempunyai hak akses dan mengubah seta membetulkan maklumat peribadi mereka sendiri yang dipegang oleh Zurich Malaysia. Jika anda ingin mengakses, mengemas kini, mengubah atau pilih keluar Maklumat Peribadi anda, kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberikan akses dan membuat perubahan secepat mungkin. Walau bagaimanapun, dalam usaha kita untuk menangani permintaan anda dengan sewajarnya, kami mungkin meminta pengesahan identiti anda atau apa-apa maklumat lain yang berkaitan sebelum membenarkan akses tersebut atau membuat perubahan tersebut.

  Akses dan permintaan ubah boleh dibuat melalui borang yang boleh dimuat turun di laman web kami dan boleh didapati di cawangan-cawangan kami.

  Untuk mengemas kini persetujuan anda untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran dan / atau pilih untuk keluar dari memberi kebenaran anda daripada menerima apa-apa bahan pemasaran daripada kami, sila muat turun borang kebenaran, isikan borang tersebut dan hantar ke CallCentre@zurich.com.my. Anda juga boleh menghubungi talian khidmat pelanggan kami dengan mendail nombor kami di bawah, atau lawati cawangan kami yang berhampiran dengan mengemukakan permintaan anda untuk akses dan perubahan.

 • Bagaimana untuk Menghubungi Kami

  Ibu Pejabat Kami

  Zurich General Insurance Malaysia Berhad
  Zurich General Takaful Malaysia Berhad
  Zurich Life Insurance Malaysia Berhad
  Zurich Takaful Malaysia Berhad

  Level 23A, Mercu 3,
  No. 3, Jalan Bangsar, KL Eco City,
  59200 Kuala Lumpur, Malaysia

  Pusat Panggilan Kami

  Hubungi kami di 1-300-888-622.

  Anda juga boleh menghubungi kami dengan melengkapi borang pertanyaan ini.

 • Keselamatan Data Peribadi
  Segala usaha yang munasabah dan langkah-langkah praktikal dibuat untuk memastikan bahawa sebarang Data Peribadi yang dipegang oleh Zurich Malaysia disimpan dengan terkini dan dilindungi daripada sebarang kehilangan, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses tanpa kebenaran atau tidak sengaja atau pendedahan, pengubahan atau pemusnahan.
 • Komunikasi Elektronik dan Pemasaran Langsung

  Selain tujuan yang dinyatakan di atas, Zurich Malaysia boleh menggunakan nama dan butir-butir anda untuk tujuan promosi atau pemasaran termasuk menghantar kepada anda bahan-bahan promosi dan menjalankan pemasaran langsung berhubung dengan produk dan perkhidmatan kami di mana yang dibenarkan oleh undang-undang.

  Bagi tujuan pemasaran langsung, kami boleh, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, memberikan maklumat peribadi anda kepada pembekal (sama ada di dalam atau di luar Zurich Malaysia) mana-mana produk dan perkhidmatan yang dinyatakan di atas dan pusat panggilan, pemasaran atau perkhidmatan penyelidikan ( “organisasi pemasaran langsung lain ") supaya mereka boleh menghantar bahan-bahan promosi dan menjalankan pemasaran langsung berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda.

  Zurich Malaysia boleh memproses nama, alamat e-mel, alamat rumah atau telefon / nombor faks untuk tujuan pemasaran langsung hanya setelah mendapat kebenaran berkaitan telah diperolehi untuk menggunakan apa-data peribadi anda pada masa pengumpulan data peribadi dan mesej adalah terhad kepada produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Zurich Malaysia. Oleh itu, Kami (Zurich Malaysia atau lain-lain organisasi pemasaran langsung) hanya akan menyampaikan kepada anda untuk tujuan pemasaran langsung melalui pos dan komunikasi elektronik yang merangkumi SMS / MMS, e-mel, panggilan telefon dan faks.

  Jika anda telah memberikan persetujuan dan ingin untuk memilih keluar daripada menerima apa-apa bahan pemasaran langsung dari Zurich Malaysia, sila mengisi borang opt-out dan e-mel ke alamat e-mel Pusat Panggilan kami disediakan pada akhir notis ini atau hubungi Pusat Panggilan kami di nombor telefon yang disediakan di bawah.

 • Pendedahan Data Peribadi Anda

  Maklumat peribadi anda akan dirahsiakan tetapi data tersebut boleh diberikan kepada kategori berikut tertakluk pada keperluan untuk mengetahui sahaja dalam atau di luar Malaysia bagi maksud yang dinyatakan di atas:

  • individu atau Syarikat dalam Kumpulan Syarikat Insurans Zurich, atau mana-mana syarikat lain yang menjalankan insurans / takaful atau / perniagaan yang berkaitan takaful semula insurans semula, atau perantara;
  • rakan kongsi bankasurans, kontraktor atau pembekal perkhidmatapenyumberan luar pihak ketiga, pusat panggilan pihak ketiga, Perantara Insurans/ takaful, broker Insurans/takaful bebas atau penasihat kewangan yang menyediakan perkhidmatan kepada Kumpulan Syarikat Insurans Zurich berkaitan dengan operasi perniagaannya;
  • Pembekal perkhidmatan pihak ketiga termasuk penyiasat, pelaras kerugian, syarikat insurans semula, perunding perubatan dan pemulihan, juruukur, pakar, bengkel, pemilik bengkel, syarikat tunda dan/atau pihak-pihak lain yang perlu untuk memproses Data Peribadi untuk tujuan tuntutan;
  • pembekal perkhidmatan penginsurans semula/pentakafulan semula atau retrosisener;
  • Pihak berkuasa yang berkaitan kerajaan, agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang, mahkamah, tribunal, badan-badan kawal selia dan / atau agensi berkanun atau badan atau mana-mana orang lain yang kepadanya Kumpulan Syarikat Insurans Zurich adalah di bawah obligasi untuk membuat pendedahan di bawah keperluan mana-mana undang-undang mengikat Kumpulan Syarikat Insurans Zurich atau mana-mana syarikat yang berkaitan dengannya dan bagi maksud mana-mana peraturan, kod atau garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan, pengawal selia atau lain-lain pihak berkuasa yang mana Kumpulan Syarikat Insurans Zurich atau mana-mana syarikat yang berkaitan dengannya dijangka mematuhi;
  • mana-mana orang menurut apa-apa perintah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa;
  • persatuan industri dan persekutuan;
  • doktor, pakar perubatan, hospital, klinik atau institusi penjagaan kesihatan;
  • juruaudit Zurich, perunding, peguam, penasihat undang-undang, akauntan, pengurus dana atau penasihat profesional lain yang dilantik berkaitan dengan perniagaan Zurich Malaysia secara sulit, untuk menyediakan perkhidmatan kepada Zurich Malaysia;
  • bank, syarikat kad kredit atau institusi kewangan lain bagi tujuan pemungutan atau pemulangan apa-apa wang yang tertunggak atau perlu dibayar;
  • mana-mana orang yang dibenarkan oleh Subjek Data atau, mana-mana antara berikut yang berkenaan, wasi, pentadbir atau wakil diri Subjek Data yang sah;
  • sistem perkongsian maklumat, bagi tujuan membolehkan pertukaran maklumat antara Penginsurans/Pengendali Takaful bagi memudahkan pencegahan dan pengesanan penipuan;
  • mana-mana orang yang pendedahan kepadanya adalah perlu bagi tujuan penyiasatan ke atas apa-apa tuduhan terhadap Pengantara Insurans/Takaful dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga Pengantara Insurans/Takaful yang melanggar mana-mana undang-undang, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, kod amalan termasuk Kod ini, salah laku atau tingkah laku atau amalan yang tidak beretika;
  • mana-mana orang yang kepadanya penzahiran itu adalah perlu bagi tujuan penyiasatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, prosiding jenayah atau prosiding sivil, atau kepada mana-mana orang yang penzahiran tersebut wajib dibuat atas perintah mahkamah; dan/atau
  • pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain yang dilantik untuk menyediakan pentadbiran, telekomunikasi, pembayaran, pemprosesan data, storan data, atau perkhidmatan lain kepada Zurich Malaysia berkaitan dan/atau ahli mana-mana Kumpulan Syarikat Insurans Zurich dan/atau persatuan insurans dan takaful berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan diatas.
  • Bagi tujuan Notis ini, "Syarikat Kumpulan Penginsurans Pengendali” bermakna syarikat induk/berhad kepada Zurich Malaysia, serta anak-anak syarikat dari Kumpulan Syarikat Insurans Zurich.

  • Penzahiran Data Peribadi (termasuk semua Data Peribadi yang berhubungan dengan permohonan/cadangan bagi insurans (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa peningkatan, polisi, tuntutan) oleh Zurich Malaysia kepada mana-mana Persatuan Insurans dan Takaful, Penginsurans/Pengendali yang lain dan/atau mana-mana sistem perkongsian maklumat bagi pencegahan atau pengesanan jenayah atau bagi tujuan penyiasatan, penangkapan pesalah atau tindakan undang-undang boleh dikecualikan di bawah Seksyen 45(2)(a) Akta yang hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut

  • Pengantara Insurans/Takaful yang telah melakukan pelanggaran, salah laku atau penipuan, atau telah terlibat dalam tingkah laku atau amalan yang tidak beretika, di industri insurans/takaful, mengikut peraturan semasa, peraturan-peraturan atau garis panduan persatuan insurans dan takaful;
  • dimasukkan ke hospital kes sub-standard dan kes kurang upaya;
  • hayat, am atau keluarga/polisi takaful am/sijil cadangan perakuan oleh jumlah diinsuranskan/terjamin dan jenis rancangan untuk pengesanan awal kemungkinan penipuan; dan
  • maklumat tuntutan masa lalu dan/atau semasa dan Data Peribadi bagi tujuan penilaian pengunderaitan, analisis, penyiasatan dan pengesanan penipuan.

  Data Peribadi yang disebut diatas ini hendaklah termasuk Data Peribadi yang mana:

  • Subjek Data merupakan pemegang polisi/sijil, dan wakil-wakil yang diberi kuasa oleh mereka;
  • penjamin hayat, waris, calon-calon, pemegang amanah dan/atau pemegang serah hak di bawah perlindungan insurans/takaful;
  • pengantara Insurans/Takaful yang lalu dan/atau semasa daripada Penginsurans/Pengendali termasuk penyedia perkhidmatan pihak ketiga;
  • Subjek Data yang memohon untuk perlindungan insurans/takaful dan kemudiannya ditolak daripada mendapat perlindungan oleh Penginsurans/Pengendali;
  • Penuntut Insurans/Takaful pihak ketiga dan wakil-wakil yang diberi kuasa oleh mereka;
  • Subjek Data yang memohon untuk perlindungan insurans/takaful dan yang kemudiannya menarik balik/permohonan takaful insurans mereka untuk perlindungan dari Penginsurans/Pengendali; dan/atau
  • apa-apa Subjek Data lain yang berkaitan yang telah/disyaki melakukan perbuatan jenayah, salah laku atau penipuan
 • Pengumpulan

  Apabila tujuan utama pengumpulan data dicapai, data peribadi anda tidak akan disimpan lama daripada yang perlu untuk memenuhi tujuan yang mana ia dikumpulkan melainkan penyimpanan itu perlu bagi operasi, audit, undang-undang, peraturan, cukai atau perakaunan mereka keperluan. Kami akan mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa data peribadi dimusnahkan atau dipadamkan secara kekal.

  Walau bagaimanapun, data peribadi boleh disimpan untuk tempoh yang lebih lama jika pengekalan itu perlu bagi maksud yang berikut:

  • prosiding undang-undang atau penyiasatan kawal selia atau serupa atau kewajipan untuk menghasilkan maklumat tersebut;
  • suatu jenayah atau salah laku yang disyaki atau dikesan;
  • maklumat yang berkaitan dengan syarikat dalam likuidasi atau penerimaan, di mana hutang yang disebabkan oleh Syarikat Insurans/ Operators; atau
  • maklumat dianggap mempunyai kepentingan sejarah yang berpotensi, termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan yang diterangkan di atas.
 • Pengumpulan Data Peribadi

  Dengan mendaftar untuk mana-mana produk yang ditawarkan oleh Zurich Malaysia, berinteraksi dengan kami dan menghantar maklumat anda kepada kami, anda telah bersetuju dengan penggunaan apa-apa data peribadi anda termasuk data peribadi sensitif anda. Untuk tujuan Notis ini, Subjek Data bermaksud mana-mana individu yang menjadi subjek data peribadi.

  Bagi tujuan menyediakan perkhidmatan Insuran/Takaful, kami memerlukan anda untuk memberikan kami Data Peribadi yang wajib, yang dikehendaki dan perlu, yang mana tanpa data peribadi tersebut kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan kepada anda. Data Peribadi tersebut termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

  • nama anda;
  • tarikh lahir;
  • jantina;
  • Alamat rumah / alamat surat menyurat;
  • butiran akaun bank, termasuk nombor akaun;
  • butir-butir pembayaran, termasuk kad kredit dan maklumat perbankan;
  • nombor telefon atau alamat e-mel;
  • maklumat untuk pengesahan identiti, termasuk nombor kad pengenalan atau nombor pasport;
  • laporan perubatan / rekod perubatan.

  Anda mungkin diminta untuk menyediakan data tertentu yang boleh dianggap sebagai pilihan (atas mana-mana yang berkenaan), namun begitu, kegagalan untuk menyediakan data yang diminta boleh menghalang kami untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Jenis data tersebut termasuk namun tidak terhad kepada:

  • butir-butir pekerjaan;
  • profesion;
  • produk dan langganan keatas perkhidmatan lain;
  • butir-butir keluarga dan demografi isi rumah.

  Data peribadi anda adalah diperlukan untuk tetapi tidak terhad kepada tujuan utama yang dinyatakan di bawah:

  1. pengendalian perniagaan insurans/takaful, iaitu menjalankan apa-apa aktiviti berhubung dengan atau berkaitan dengan menjalankan tugas sebagai Penginsurans/Pengendali, sebagai dilesenkan di bawah APK /APKI;
  2. pelaksanaan tanggungjawab termasuk perkhidmatan pelanggan di bawah perjanjian bertulis, pengendalian aduan, pemuliharaan, termasuk apa-apa perkhidmatan nilai tambah yang berkaitan tetapi tidak berkaitan secara langsung kepada perjanjian tersebut, di mana perjanjian itu hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada insurans hayat, insurans am, takaful keluarga, takaful am, insurans/takaful perubatan, polisi insurans kumpulan atau sijil takaful kumpulan, kontrak agensi, pengaturan pembrokeran, dan kontrak pekerjaan;
  3. penyiasatan semasa pengunderaitan dan penilaian tuntutan atau pada bila-bila masa semasa persetujuan polisi insurans/sijil takaful yang perlu dan munasabah untuk mengenalpasti kemungkinan sebarang ketidakdedahan maklumat penting dalam insurans/takaful atau konspirasi penipuan tuntutan, termasuk tetapi tidak terhad kepada tujuan perubatan/kesihatan/insurans hayat, meminta dan mengesahkan maklumat dengan mana-mana pengamal perubatan, hospital, institusi perubatan atau mana-mana orang (sama ada diperbadankan atau tidak) yang pernah merawat Subjek Data atau mempunyai rekod kesihatan Subjek Data; bagi tujuan insurans motor, meminta dan mengesahkan maklumat dengan mana-mana syarikat kenderaan bermotor, bengkel, atau mana-mana orang (sama ada diperbadankan atau tidak) yang pernah melayan Subjek Data atau mempunyai rekod mengenai kenderaan bermotor yang dimiliki oleh Subjek Data; dan Penginsurans/Pengendali dan/atau Pemproses Data yang berkaitan yang boleh menyimpan apa-apa rekod bagi kes-kes masa depan kemungkinan pengunderaitan dan penilaian tuntutan;
  4. menjalankan hak subrogasi/pemulihan;
  5. bagi tujuan mencegah, menyiasat, melaporkan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan, pemberian rasuah, korupsi, penipuan termasuklah tetapi tidak terhad kepada penipuan insurans/takaful, pengelakan cukai, pengelakan sanksi ekonomi atau perdagangan dan aktiviti jenayah secara amnya atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang;
  6. mematuhi kehendak mana-mana undang-undang, mana-mana peraturan atau garis panduan, mana-mana kontrak atau komitmen lain dengan mana-mana badan undang-undang, pihak berkuasa, judisiari, pentadbiran, awam atau penguatkuasa undang-undang pada masa ini atau kelak, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang Zurich Malaysia atau mana-mana ahli kumpulan Zurich yang lain perlu mematuhi, termasuklah tetapi tidak terhad kepada membuat apa-apa pertanyaan, apa-apa penyiasatan, pendedahan atau keperluan pelaporan dan/atau keperluan obligasi menurut apa-apa undang-undang, peraturan-peraturan atau garis panduan dan/atau pihak berkuasa yang berkaitan;
  7. bekerjasama dengan Jabatan PDP, BNM atau mana-mana pihak berkuasa berwibawa lain untuk menjalankan audit, pemeriksaan atau penyiasatan yang dibenarkan di bawah mana-mana undang-undang Malaysia atau perjanjian/persetujuan antarabangsa yang memberi kesan kepada Zurich Malaysia, sama ada secara langsung atau melalui Kumpulan Syarikat Insurans Zurich;
  8. pemasaran (termasuk pemasaran secara langsung) kepada Subjek Data sebarang produk insurans atau takaful, dengan syarat bahawa Subjek Data tidak memberikan apa-apa arahan bertulis menurut Seksyen 43 Akta untuk berhenti memproses Data Peribadinya untuk tujuan pemasaran langsung;
  9. pemadanan Data Peribadi Subjek Data bagi apa-apa maksud yang terkandung dalam ayat ini, secara khusus tetapi tidak terhad kepada apa-apa yang dinyatakan di sub-perenggan (5), (6) dan (7) di atas;
  10. penyelidikan, audit dan penilaian/kajian risiko, termasuk penyelidikan statistik/aktuari atau analisis/kajian data. Sekiranya data tersebut diperlukan untuk tujuan ini, Data Peribadi Subjek Data tidak akan disiarkan, dan hanya angka, statistik dan maklumat umum dapatan kajian/penyelidikan boleh diterbitkan;
  11. pelaksanaan obligasi di bawah mana-mana skim yang sah di bawah undang-undang daripada pemindahan perniagaan;
  12. bekerjasama atau membantu dalam penyiasatan yang dijalankan oleh Penginsurans/Pengendali lain atau mana-mana Persatuan Insurans dan Takaful;
  13. menjalankan siasatan ke atas mana-mana Perantara Insurans/Takaful dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga bagi apa-apa dakwaan penipuan, konspirasi, melanggar mana-mana undang-undang, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, kod amalan termasuk Kod ini, salah laku atau apa-apa tingkah laku atau amalan yang tidak beretika;
  14. melakukan penginsurans semula/pentakafulan semula;
  15. berkongsi maklumat dengan Persatuan Insurans dan Takaful dan mana-mana sistem perkongsian maklumat; dan/atau.

  Operasi pemprosesan yang dinyatakan di atas bermaksud:

  • pengendalian permohonan untuk membeli polisi insurans/sijil takaful dan/atau permintaan untuk nasihat dan cadangan produk;
  • menyediakan, mengeluarkan, dan mengendalikan hal-hal pentadbiran berkaitan dengan polisi insurans/sijil takaful;
  • mengumpul premium dan mengemukakan bil-bil lain;
  • pemprosesan dan menyelesaikan tuntutan dan membayar faedah-faedah lain;
  • penilaian berkala selepas pembelian insurans/takaful;
  • penginsurans semula/pentakafulan semula;
  • penginsurans bersama/takaful bersama;
  • mencegah, mengesan, menyiasat dan/atau mendakwa penipuan insurans/takaful atau penipuan insurans/takaful yang disyaki dan aktiviti jenayah lain;
  • mewujudkan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang;
  • mencapai obligasi undang-undang atau kontrak yang lain;
  • mencari pasaran insurans/takaful baru, termasuklah penyelidikan untuk pembangunan produk dan perkhidmatan;
  • pengurusan dalaman;
  • pendedahan kepada pihak ketiga seperti yang diperuntukkan di bawah Prinsip Penzahiran dalam Kod ini dan Akta;
  • audit, penilaian risiko, kajian, kajian statistik dan analisis yang berkaitan dengan perniagaan insurans/takaful;
  • menjalankan tanggungjawab pengawalseliaan atau perundangan; 
  • aktiviti aktuari;
  • Imej yang dirakam melalui CCTV atau media elektronik lain; dan/atau
  • maklumat atau dokumen yang diberikan oleh Subjek Data secara bertulis, melalui telefon, secara elektronik melalui Mesej Segera, e-mel atau melalui Zurich Malaysia Laman web korporat.
 • Perubahan kepada Notis Privasi

  Zurich Malaysia boleh mengkaji semula dan mengubah Notis Data Peribadi dari semasa ke semasa ke semasa mengikut perubahan undang-undang dan peraturan, amalan perniagaan, prosedur dan struktur.

  Sekiranya ia tidak boleh dilaksanakan untuk memberitahu anda mengenai perubahan dari semasa ke semasa, anda boleh melawat Notis PDP kami di laman web kami untuk maklumat terkini atau menghubungi Pegawai Data Peribadi kami untuk mendapatkan versi terbaru Notis Data Peribadi.

  Untuk maklumat lanjut mengenai Kod Amalan Perlindungan Data Peribadi bagi Industri Insurans dan Takaful di Malaysia, sila layari pautan ini.

 • Pilihan untuk Maklumat Peribadi
  Anda boleh memilih sama ada atau tidak untuk menyediakan kami dengan maklumat peribadi anda. Jika anda memilih untuk tidak berbuat demikian, anda boleh terus berinteraksi dengan Zurich Malaysia, walaupun anda hanya boleh dapat menikmati ciri-ciri terhad perkhidmatan tertentu yang boleh bergantung kepada data peribadi. Jika anda memilih untuk menarik balik kebenaran anda, sila ambil perhatian bahawa penarikan balik persetujuan boleh mengakibatkan penamatan polisi insurans / sijil takaful yang saat ini anda mempunyai dengan Zurich Malaysia dan anda mungkin perlu menanggung kesan undang-undang yang timbul daripada pembatalan apa-apa persetujuan dan risiko pada penamatan sijil takaful/ polisi insurans.
 • Access and Change Requests

  Zurich Malaysia customers have the right to access to, correct or change any of their own personal information held by Zurich Malaysia. If you wish to access, update, and change or opt-out your Personal Information, we will exercise reasonable efforts to accommodate the access and make the changes as soon as possible. However, in order for us to address your request appropriately, we may request verification of your identity or any other relevant details before allowing such access or making such changes. 

  Access and change requests can be made through forms which can be downloaded at our website and available at our branches. 

  To update your consent to the collection, use and disclosure of your personal data for marketing purposes and/or choose to opt-out your consent from receiving any marketing material from us, kindly download the consent form, fill it in and submit it to CallCentre@zurich.com.my. You may also contact our Customer Care by dialling our Call Centre number below, or visit our nearest Zurich branches to submit your request for access and changes.

 • Changes to the Privacy Notice

  Zurich Malaysia may review and change the Personal Data Protection Notice from time to time to reflect the changes of law and regulation, business practice, procedures and structures.

  Where it is not feasible to notify you on the changes from time to time, you may visit our PDP Notice at our website for the latest update or contact our Personal Data Officer to obtain the latest version of the Personal Data Notice.

  Click here for more information on Code of Practice on Personal Data Protection for the Insurance and Takaful Industries in Malaysia.

 • Choices for Personal Information

  You may choose whether or not to provide us with your Personal Information. If you choose not to do so, you may continue to interact with Zurich Malaysia, though you may only be able to enjoy limited features of certain services which may depend on personal data. If you choose to withdraw your consent, please take notice that withdrawal of consent may result in the termination of your insurance policy/takaful certificate that you currently has with Zurich Malaysia and you might have to bear all legal consequences arising from such withdrawal of consent and risk on subsequent termination of the insurance policy/takaful certificate. 

 • Collection of Personal Data

  By signing up for any product offered by Zurich Malaysia, interacting with us and submitting your information to us, you have consented to such use of your personal data including your sensitive personal data. For the purpose of this Notice, Data Subject shall mean any individual who is the subject of the personal data.

  For the purpose of providing Insurance/ Takaful services, we would require you to provide us Personal Data which is obligated, required and necessary, without which it may not be possible for us to provide the services to you. Such Personal Data includes but not limited to the following:

  • your name;
  • date of birth;
  • gender;
  • home address/correspondence address;
  • bank account details, including account numbers;
  • payment details, including credit card and banking information;
  • telephone number or email address;
  • information for the verification of identity, including Identity card number or passport number;
  • medical reports/records.

  You may be requested to provide certain data that may be deemed optional (as the case may be), although failure to provide the requested data may prevent us to provide our services to you. This type of data includes but not limited to:

  • employment details;
  • profession;
  • other related products and services subscribed to;
  • family and household demographics.

  Your personal data are needed for but not limited to the primary purpose described below:

  1. To conduct  insurance/takaful business, i.e. carrying out any activity in relation to or in connection with carrying out duties as an Insurer/Operator as licensed under the FSA/IFSA;
  2. The performance of obligations including customer service under a policy contract, complaints handling, conservation, including any value-added services that are connected but not directly connected to such policy contract, where such contract shall include but not be limited to life insurance, general insurance, family takaful, general takaful, medical insurance/takaful, group insurance policies or group takaful certificates, agency contract, broking arrangements, and employment contract;
  3. Investigation during underwriting and claims assessment or at any time during the concurrence of the insurance policy/takaful certificate that is necessary and reasonable to identify any possible non-disclosure of material information in an insurance/takaful fraud or conspiracy claim, including but not limited to the purposes of medical/health/life insurance, requesting and verifying information with any medical practitioner, hospital, medical institution or any person (whether incorporated or not) who has ever attended to the Data Subject or has records on the health of the Data Subject; the purposes of motor insurance, requesting and verifying information with any motor companies, workshops, or any person (whether incorporated or not) who has ever attended to the Data Subject or has records on the motor vehicles belonging to the Data Subject; and the Insurer/Operator and/or its relevant Data Processors may keep such records for future possible cases of underwriting and claims assessment;
  4. Exercising the right of subrogation/recovery;
  5. For the purposes of preventing, investigating, reporting or otherwise in relation to actual or suspected money laundering, terrorist financing, bribery, corruption, actual or suspected fraud including but not limited to insurance/takaful fraud, tax evasion, evasion of economic or trade sanctions, and criminal activities generally or other unlawful activities;
  6. Compliance with the requirements of any law, any regulations or guidelines, any present or future contractual or other commitment with any legal, regulatory, judicial, administrative, public or law enforcement body, whether inside or outside Malaysia, that are issued by regulatory or other authorities with which Zurich Malaysia or any other group members of the Zurich Malaysia need or are expected to comply, including but not limited to making any enquiries, any investigation, disclosure or reporting requirements and/or meeting obligations pursuant to such law, regulations guidelines and/or the relevant authorities;
  7. Cooperating with the PDP Commission, BNM or any other relevant authority to conduct an audit, examination or investigation which is authorized under any applicable Malaysian laws or international treaties/agreements affecting Insurers/Operators, whether directly or through the Zurich Malaysia and group of companies belong;
  8. Marketing (including direct marketing) to any Data Subject of Zurich Malaysia insurance or takaful products, provided that such Data Subject has not given written instructions pursuant to Section 43 of the Act to cease processing his personal data for direct marketing purpose;
  9. Matching personal data held in relation to a Data Subject for any purposes contained in this paragraph, specifically but not limited to those as set out at sub-paragraphs (5), (6), and (7) above;
  10. Research, audit purposes and risk assessment/survey, including statistical/actuarial research or data analytics/study. In the event such data was required for this purpose, the Data Subjects' personal data are not to be published, and only figures, statistics and general information in the findings of the study/research are to be published;
  11. The performance of obligations under any lawful scheme of transfer of business;
  12. Cooperating or assisting in investigations undertaken by another Insurer/Operator or any of the Insurance  and Takaful Associations;
  13. conducting investigation on any Insurance/Takaful Intermediaries and their third party service providers for any allegation of fraud, conspiracy, breach of any laws, rules and regulations, codes of practice including this Code, misconduct or any unethical behaviors or practices;
  14. Performing re-insurance/re-takaful;
  15. Information sharing with the Insurance and Takaful Associations and any information-sharing systems; and/or all the other processing operations and other purposes incidental and associated with any of the above.

  Processing operation mentioned above shall mean:

  • handling applications to purchase insurance policies/participate in takaful certificates and/or requests for advice and product recommendations;
  • preparing, issuing and handling other administrative matters relating to the insurance policies/takaful certificates;
  • collecting premiums/contributions and submitting other bills;
  • processing and settling claims and paying other benefits;
  • regular assessment after purchase of insurance/participation in takaful products;
  • reinsurance/re-takaful;
  • co-insurance/co-takaful;
  • preventing, detecting, investigating and/or prosecuting actual or suspected insurance/takaful fraud and other criminal activities;
  • establishing, exercising or defending a legal claim;
  • meeting other specific legal or contractual obligation;
  • prospecting new insurance/takaful markets, including research for product and service development;
  • internal management;
  • disclosure to third parties as provided for under the Disclosure Principle under the Code and the Act;
  • audit, risk assessment, survey, statistical and analytical studies relating to the insurance/takaful business;
  • discharging regulatory or legislative obligations; 
  • actuarial activities;
  • image recorded through CCTV  or other electronic media; and/or
  • other information or documents provided by a Data Subject in writing, over the telephone, electronically by way of Instant Messaging, e-mail or through Zurich Malaysia Corporate Website.
 • Disclosure of Your Personal Data

  Your personal data will be kept confidential but such data may be provided to the following categories of parties strictly on need to know basis within or outside of Malaysia for the purposes set out above:

  • Individuals or Companies within Zurich Insurance Group, or any other company carrying on insurance / takaful or reinsurance / retakaful related business, or an intermediary;
  • bancassurance partners, contractor or third party service provider, third party call centers, Insurance/takaful Intermediaries, independent insurance/takaful broker or financial adviser  who provides services to Zurich Insurance Group in connection with the operation of its business;
  • Third party service providers including investigators, loss adjusters, reinsurers, medical and rehabilitation consultants, surveyors, specialists, repairers, workshop owners, towing company, and/or other parties necessary to process the personal data for claims purposes;
  • Re-insurer/re-takaful service providers or retrocessionaires;
  • Relevant government authorities, law enforcement agencies, courts, tribunals, regulatory bodies and/or statutory agencies or bodies or any other person to whom Zurich Insurance Group is under an obligation to make disclosure under the requirements of any law binding on Zurich Insurance Group or any of its associated companies and for the purposes of any regulations, codes or guidelines issued by governmental, regulatory or other authorities with which Zurich Insurance Group or any of its associated companies are expected to comply;
  • Any person pursuant to any order of a court of competent jurisdiction;
  • Claims investigation companies or loss adjuster, surveyors; 
  • Industry associations and federations;
  • Doctors, medical specialists, hospitals, clinics or healthcare institutions;
  • Zurich's auditors, consultants, lawyers, legal advisors, accountants, fund managers or other professional advisers appointed in connection with Zurich’s business on a strictly confidential basis, appointed to provide services to Zurich;
  • Banks, credit card companies or other financial institutions for purposes of collection or refund of any monies due or payable;
  • Any person permitted by the Data Subject or, as the case may be, the executor, administrator or legal personal representative of the Data Subject;
  • Information-sharing systems, for purposes of enabling exchange of information between the Insurers/Takaful operators in order to facilitate fraud prevention and detection;
  • Any person to whom disclosure is necessary for the purpose of investigation into any allegation of Insurance/Takaful Intermediaries' and their third party service providers' breach of any laws, rules and regulations, codes of practice including this Code, misconduct or unethical behaviors or practices;
  • Any person to whom the disclosure is necessary for the purposes of investigations under any written law, criminal proceedings or civil proceedings, or any person to whom the disclosure is required to be made under court order; and/or
  • other third party service providers appointed to provide administrative, telecommunications, payment, data processing, data storage, or other services to Zurich Malaysia and/or to any member of the Zurich Insurance Group and/or the insurance and Takaful Associations in connection with the purposes described above.
  • For the purpose of this Notice, "Insurer's/Operator's Group of Companies" means the parent/holding companies of Zurich Malaysia, as well as the subsidiaries of Zurich Insurance Group;

  • The disclosure of personal data (including all personal data relating to the applications/proposals for insurance but not limited to any upgrades) policies, claims by Zurich Malaysia to any of the Insurance and Takaful Association, or other Insurer/Operator and/or any information–sharing systems for the prevention and detection of crime or for the purpose of investigation, the apprehension of offenders or institutions of legal proceedings shall be exempted under section 45(2)(a) of the Act, which shall include but are not limited to the following circumstances:

  • Insurance/Takaful Intermediaries who have committed acts of breach, misconduct or fraud, or have engaged in unethical behaviors or practices, in the insurance/takaful industry, in accordance with the prevailing rules, regulations or guidelines of the relevant Insurance and Takaful Association;
  • Sub-standard hospitalization and disabilities cases;
  • Life, general or family/general takaful policy/certificate proposals by sum insured/assured and type of plans for early detection of possible fraud; and
  • Past and/or current claims information and personal data for the purposes of underwriting evaluation, analysis, investigation and fraud detection.

  The personal data referred above shall include the personal data of:

  • Data Subjects who are policyholders/certificate holders, and their authorized representatives;
  • Lives assured, beneficiaries, nominees, trustees and/or assignees under an insurance/takaful cover;
  • Past and/or current Insurance/Takaful Intermediaries of the Insurers/Operators including their third party service providers;
  • Data Subjects who apply for insurance/takaful cover and are subsequently rejected or declined for cover by the Insurers/Operators;
  • Third party insurance/takaful claimants and their authorized representatives;
  • Data Subjects who apply for insurance/takaful cover and who subsequently withdraw their insurance/takaful applications for cover from the Insurers/Operators; and/or
  • Any other relevant Data Subjects who have/are suspected of committing acts of crime, misconduct or fraud.
 • Electronic Communications and Direct Marketing

  In addition to the purpose set out above, Zurich Malaysia may use your name and contact details for promotional or marketing purposes including sending you promotional materials and conducting direct marketing in relation to our products and services where permitted by law.

  For the purposes of direct marketing, we may, where permitted by law, provide your personal information to providers (whether within or outside of Zurich Malaysia) of any of the products and services described above and call centre, marketing or research services (“other direct marketing organization”) so that they can send you promotional materials and conduct direct marketing in relation to the products and services we offer. 

  Zurich Malaysia may process your name, e-mail address, home address or telephone/fax number for direct marketing purposes only if the relevant consent has been obtained to such use of your personal data at the point of collection of the personal data and the message is limited to products and services offered by Zurich Malaysia. As such, We (Zurich Malaysia or other direct marketing organization) will only communicate to you for direct marketing purposes by way of post and electronic communications which includes SMS/MMS, email, phone call and fax. 

  If you have provided consent and wish to opt-out from receiving any direct marketing materials from Zurich Malaysia, kindly fill in the opt-out form and e-mail it to our Call Centre e-mail address provided at the end of this notice or contact our Call Centre on the telephone number provided below.

   
 • How to Contact Us

  Our Head Office

  Zurich General Insurance Malaysia Berhad
  Zurich General Takaful Malaysia Berhad
  Zurich Life Insurance Malaysia Berhad
  Zurich Takaful Malaysia Berhad


  Level 23A, Mercu 3,
  No. 3, Jalan Bangsar, KL Eco City,
  59200 Kuala Lumpur, Malaysia

  Navigate via Google Maps
  Navigate via Waze

  Note: Please take note that our Head Office does not have servicing counters. For policy/certificate related services such as payments, renewal of policies/certificates and submission of claims documents, please visit our Zurich branches.

  Our Call Centre

  Call us at 1-300-888-622.

  You may also drop us a line using this enquiry form.

 • Retention

  Once the primary purpose of the data collection is achieved, your personal data will not be kept longer than is necessary for the fulfillment of the purpose for which it was collected unless such retention is necessary for their operational, audit, legal, regulatory, tax or accounting requirements. We will take all reasonable steps to ensure that your personal data are destroyed or permanently deleted.

  However, Personal data can be retained for a longer period of time if such retention is necessary for the following purposes:

  • legal proceedings or a regulatory or similar investigation or obligation to produce the said information;
  • a crime or misconduct is suspected or detected;
  • information is relevant to a company in liquidation or receivership, where a debt is due to the Insurers/Operators; or
  • Information is considered to be of potential historical importance including but not limited to the purposes described above.
 • Safety of Personal Data

  All reasonable efforts and practical steps are made to ensure that any Personal Data held by Zurich Malaysia are kept up-to-date and are protected against any loss, misuse, modification, unauthorized or accidental access or disclosure, alteration or destruction.